14 dní vrátenie tovaru
doprava zadarmo

Zásady spracovania osobných údajov spoločnosti


Článok I.

Základné ustanovenia

Prevádzkovateľ osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: "GDPR"): RS Optima s.r.o., sídlom Trnovec nad Váhom 593, 925 71 Trnovec nad Váhom (ďalej len: "prevádzkovateľ"). Kontakt na prevádzkovateľa: info@optimeye.sk.

Prevádzkovateľ vyhlasuje, že pri spracúvaní osobných údajov spotrebiteľa postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“) a Nariadením (EÚ) 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej ako „GDPR“), prijal primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti primeranej riziku.

Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu.

 

Článok II.
 Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je:

a)            plnenie zmluvy medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

b)           v prípade súhlasu fyzickej osoby pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že nedošlo k objednávke tovaru alebo služby.

c)            v prípade súhlasu fyzickej osoby pre účely poskytovania priameho marketingu (pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR v prípade, že došlo k objednávke tovaru alebo služby.

Účelom spracovania osobných údajov je vybavenie objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich so zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobou a prevádzkovateľom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú potrebné pre úspešné vybavenie objednávky (meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu/adresa pre doručovanie, emailový a telefonický kontakt). Poskytnutie uvedených osobných údajov je predpokladom pre uzatvorenie a plnenie zmluvy, bez poskytnutí osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju plniť zo strany prevádzkovateľa.

 

Článok III.
 Doba spracovávanie a uchovávania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva a uchováva osobné údaje: 

  1. po dobu nevyhnutnú k výkonu práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi fyzickou osobpu a Prevádzkovateľom a uplatňovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 2 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu),
  2. po dobu, kým je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže.

 

Článok IV.

Príjemcovia osobných údajov

 Príjemcovia osobných údajov sú:

  1. zamestnanci predávajúceho zaisťujúci dodanie tovaru a marketingové aktivity,
  2. osobné údaje spotrebiteľa budú poskytnuté a sprístupnené v závislosti od potreby naplnenia konkrétneho účelu nasledovným príjemcom: MacMike VAT s.r.o., Hurbanova 10, 04001 Košice, IČO: 45877262; AlejTech, s.r.o. Revolučná 29, 821 04  Bratislava, IČO: 36291374, Packeta Slovakia s.r.o., Kopčianska 3338/82A, 851 01 Bratislava, IČO: 48136999; Československá obchodná banka, a.s., Žižkova 11, 811 02 Bratislava, IČO: 36854140

  

Článok V.

Práva dotknutej osoby

V prípade naplnenia podmienok ustanovených ZOOU má spotrebiteľ v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva: právo na informácie, prístup k osobným údajom, opravu, vymazanie, obmedzenie spracovania a prenosnosť osobných údajov. Zároveň má spotrebiteľ právo namietať proti spracovaniu, ktoré je vykonávané na základe § 13 ods. 1 písm. f) resp. čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR.

Fyzická osoba je oprávnená ktorýkoľvek zo súhlasov, ktorý predávajúcemu udelil odvolať a to zaslaním e-mailu na adresu: info@optimeye.sk

 Článok VI.

Osobitné ustanovenia

 Prevádzkovateľ prehlasuje, že prijal všetky technické a organizačné opatrenia k zabezpečeniu osobných údajov, najmä technické opatrenia k zabezpečeniu dátových úložísk a úložísk osobných údajov v písomnej podobe.

Prevádzkovateľ prehlasuje, že k osobným údajom majú prístup len ním poverené osoby.

Skôr ako začneme: nahliadnite do spracovania vašich osobných údajov

Ak navštívite stránku, ktorá zapisuje cookies, v počítači sa vám vytvorí malý textový súbor, ktorý sa uloží vo vašom prehliadači. Ak rovnakú stránku navštívite nabudúce, pripojíte sa vďaka nemu na web rýchlejšie. Náš web vám ponúkne relevantné informácie a bude sa vám pracovať jednoduchšie.

Súbory cookies používame najmä na anonymnú analýzu návštevnosti a vylepšovanie našich web stránok. Ak si nastavíte blokovanie zápisu cookies do vášho prehliadača, je možné, že web sa spomalí a niektoré jeho časti nemusia fungovať úplne korektne. Viac info k spracúvaniu cookies.